Terms and Conditions

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

เว็บไซต์ krupipat.com (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ เว็บไซต์ ”) เพื่อทำการจำหน่ายคอร์สเรียนการตลาดและการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน ไต้หวัน และประเทศอื่นๆที่ใช้ภาษาจีน รวมถึงคอร์สภาษาจีน และการให้บริการที่ปรึกษา ให้แก่ผู้ซื้อคอร์สเรียนที่เป็นสมาชิกของเว็บไซต์ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้ซื้อ”) และการใช้บริการสั่งซื้อคอร์สเรียนบนเว็บไซต์ของผู้ซื้อจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ 

ผู้ซื้อจึงควรศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และ/หรือข้อตกลงอื่นใดที่ได้แจ้งให้ทราบบนเว็บไซต์ให้ละเอียดก่อนการเข้าใช้บริการบนเว็บไซต์ เนื่องจากในทันทีที่มีการเข้าใช้เว็บไซต์เพื่อวัตถุประสงค์ในการสั่งซื้อคอร์สเรียน และบริการที่ปรึกษา จะถือว่าผู้ซื้อยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งปวง

1. ผู้ซื้อจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้อง ตรงต่อความเป็นจริง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันที่สุด
เพื่อการขอลงทะเบียนเป็นสมาชิกผู้ซื้อ และจะปรับปรุงแก้ไขข้อมูลดังกล่าวในทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงในเวลาใดๆ

2. ผู้ซื้อจะรักษา Username/Email และ Password ไว้เป็นความลับ ทั้งนี้ ผู้ซื้อไม่สามารถมอบหรืออนุญาตให้บุคคลใดนำข้อมูลส่วนบุคคล และ/หรือ Username และ/หรือ Password ของผู้ซื้อไปใช้ในทุกกรณี หากมีการตรวจพบทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการยกเลิกคอร์สเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

3. สื่อการสอนและเอกสารประกอบเป็นลิขสิทธิ์ของเว็บไซต์ ในกรณีที่ผู้ซื้อนำส่วนใดส่วนหนึ่งของสื่อการสอนไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายและมีสิทธิ์ในการยกเลิกคอร์สเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

4. ในกรณีที่ผู้ซื้ออายุต่ำกว่า 18 ปี ผู้ซื้อจะต้องขอความเห็นชอบจากผู้ปกครองก่อนทุกครั้ง

5. เว็บไซต์มีสิทธิในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

6. ผู้ซื้อยอมรับและตกลงว่าเครื่องหมายบริการ แนวคิด รูปแบบในการนำเสนอ เนื้อหา รวมถึงซอฟท์แวร์ รหัสต้นทางและรหัสปลายทาง ที่ได้จัดทำหรือพัฒนาขึ้น เพื่อการให้บริการสั่งซื้อสินค้าและ/หรือบริการ เป็นของ เว็บไซต์ krupipat.com และถือเป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองโดยกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งห้ามผู้ใดทำการลอกเลียนแบบ ทำซ้ำ หรือดัดแปลงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

7. เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์ ข้อมูลบนเว็ปไซต์ทั้งหมดเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะจดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา เนื้อหาข้อมูลบนเว็บและการออกแบบเว็บไซต์ เนื้อหาทั้งหมดของเว็บไซต์นี้ยังได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์เป็น งานส่วนรวมภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ของไทยและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดโดยชอบธรรม

8. ในกรณีที่ผู้ซื้อได้ชำระเงินด้วยบัตรเครดิต และบริการจากเว็บไซต์ไปแล้ว แต่ปรากฏในภายหลังว่าธนาคารไม่สามารถเรียกเก็บเงินจากผู้ซื้อได้ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม ทางเว็บไซต์มีสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายและมีสิทธิ์ในการยกเลิกคอร์สเรียนโดยไม่ต้องแจ้งให้ผู้ซื้อทราบล่วงหน้า

9. ทั้งสองฝ่ายยอมรับว่าบรรดาหนังสือ จดหมาย หรือเอกสารใดๆ รวมถึงข้อมูลหรือข้อความทางอิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้เป็นหลักฐานในการพิสูจน์มูลหนี้และการใช้บริการ โดยทั้งสองฝ่ายจะไม่โต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

10. การที่เว็บไซต์ไม่ใช้สิทธิ หรือประวิงการใช้สิทธิ หรืออำนาจใดๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในครั้งหนึ่งครั้งใด ไม่ถือว่าเว็บไซต์สละสิทธิในเรื่องดังกล่าวตลอดไป

11. ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ อยู่ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายไทย