Privacy and Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ทางเว็บไซต์ (https://krupipat.com) ได้จัดทำนโยบายคุ้มครองความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการเว็บไซต์ (https://krupipat.com) ทุกท่านดังนี้

 

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่งบนเว็บไซต์ (https://ct-elearning.com) เพื่อที่จะสามารถระบุตัวตนและให้ความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่าน ทางเว็บไซต์ (https://ct-elearning.com) จึงได้จัดเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ ดังต่อไปนี้ อีเมล์แอดเดรส (Email Address), ชื่อ (Name) และหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) โดยทางเว็บไซต์จะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

2. นอกจากนั้น เพื่อสํารวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนําสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการ เว็บไซต์ หรือการวิจัย ติดตาม เพื่อการแก้ไขและพัฒนาการบริการ จึงอาจมีการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติมด้วย ได้แก่
หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (Web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชม เว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

3. เว็บไซต์ ขอแนะนําให้ท่านตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้ เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้ หรือดําเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้เว็บไซต์ไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดําเนินการ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดําเนินการใดๆ ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวที่ เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้


การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. เว็บไซต์จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จําเป็นเท่านั้น เช่น ชื่อ และอีเมล์แอดเดรส เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสํารวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของเว็บไซต์เท่านั้น

2. เว็บไซต์ขอรับรองว่าจะไม่นําข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ ทางเว็บไซต์ได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอก โดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่ เว็บไซต์ได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดําเนินการ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ เป็นต้น เว็บไซต์ จะกําหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดําเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและ ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกําหนดข้อห้ามมิให้มีการนําข้อมูล ส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของเว็บไซต์

4. เว็บไซต์จะจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตามระยะเวลา 10 ปีภายหลังจากที่การรับบริการสุดท้ายของท่านสิ้นสุดลง


สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1. เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพียงแต่ท่านต้องรับทราบว่าการให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่ครบถ้วน หรือการไม่ให้ความยินยอมในการจัดเก็บใช้ อาจทำให้ท่านถูกจำกัดสิทธิการใช้บริการบางอย่างของทางเว็บไซต์ และท่านมีสิทธิเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทาง การตลาดใดๆ จากทางเว็บไซต์ได้ โดยเพียงแต่ท่านกรอกความจํานง ดังกล่าวเพื่อแจ้งให้ เว็บไซต์ ทราบในหน้าเว็บ https://krupipat.com

2. ท่านมีสิทธิร้องขอให้เว็บไซต์ ลบ ทำลาย หรือระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์เก็บรักษาไว้ หรือให้เว็บไซต์ดำเนินการให้ข้อมูลดังกล่าวกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถใช้ระบุตัวเจ้าของข้อมูลได้ ทั้งนี้การลบข้อมูลดังกล่าวอาจทำให้เว็บไซต์ไม่สามารถให้บริการแก่ท่านต่อไปได้

3. ท่านมีสิทธิร้องขอให้เว็บไซต์ดำเนินการแก้ไขให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่เว็บไซต์จัดเก็บไว้เป็นข้อมูลที่ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน

การรักษาความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสําหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทางเว็บไซต์จึงได้กําหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อ กําหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และบุคคลภายนอกไม่มีสิทธิเข้าถึงข้อมูลที่จัดเก็บไว้ได้


การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

เว็บไซต์อาจทําการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัว โดยไม่ได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพใน การให้บริการ ดังนั้นเว็บไซต์ จึงขอแนะนําให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบาย ความเป็นส่วนตัวทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์

หากท่านประสงค์จะติดต่อเว็บไซต์ เพื่อใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือหากท่านมีข้อสงสัยอื่นใดเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อเว็บไซต์ได้ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริษัท พีดับบลิว ซัคเซส เอ็ดดูเคชั่น จำกัด
59/1 หมู่ 16 ตำบลบางพึ่ง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

Email : 
Tel :